Lesný klub Gaštanko je projekt občianskeho združenia AkoLes. Ide o typ zariadenia, vo svete známeho ako Lesná škôlka. Snahou projektu je umožniť deťom predškolského veku každodenný, intenzívny a priamy kontakt s prírodou, veľká časť vzdelávania prebieha v prírodnom prostredí. Okrem prírody kladieme dôraz na komunitný princíp fungovania, dobrovoľníctvo, trvaloudržateľný rozvoj a dospelých so záujmom na sebe pracovať a rozvíjať sa. V projekte sa snažíme o tvorbu inkluzívneho a prijímajúceho prostredia.

Gaštanka tvoria deti a ich rodičia, dobrovoľníci, profesionáli z rôznych oblastí, podporovatelia a priatelia jeho myšlienky.

Vízia

Nech sa každé dieťa stane veľkým, silným stromom s hlbokými koreňmi v zemi, ktoré ho ponesú tým správnym smerom v láske a úcte ku všetkému v jeho živote.

Túžime po tom, aby z našich detí vyrástli šťastní, tvoriví, zdraví a vyrovnaní ľudia, s potrebou prírodu chrániť a pokračovať v jej diele.

Poslanie

Poslaním projektu je, aby dnešné deti, žijúce vo veľkomeste, mali možnosť zažiť šťastné a zdravé detstvo v spojení s prírodou a vzdelávať sa v súlade so svojimi vývojovými, či inými potrebami.

Gaštanko ako obraz

Gaštanko je hravý, na všetko má dosť času a v pokoji môže objavovať svet okolo seba. Jeho svet je o neustálom radostnom učení sa cez rozprávky, príbehy a zažívanie sa.  Zažíva svoje telo, niečo tak dokonalé a zázračné, čo sa mení a rastie, čo sa hýbe a často niečo potrebuje:). Zažíva prírodu plnú prekvapení, neustále meniacu sa, ako najkrajšie miesto pre hru, ako bezpečné a dobré miesto, ako súčasť seba. A všetko v bezpečí, spolu s otvoreným srdcom dospelých, ktorí na sebe pracujú.

Do lesa vstupujeme s pokorou, kráčame vpred, radostne sa hráme, rastieme spolu, veríme vo vlastné sily a nachádzame rovnováhu v pohybe.

Každé dieťa:
  • chce byť dobré, ak sa mu to nedarí, hľadám (rodič, sprievodca) odpovede v sebe a v podmienkach, ktoré preň vytváram;
  • má radosť zo spoznávania sveta, učenia sa a tvorenia a naučí sa všetko, čo k životu potrebuje, v čase keď na to vnútorne dozrie;
  • má v sebe vnútornú múdrosť a vedenie;
  • sa učí v súlade so svojimi vývojovými a individuálnymi potrebami;
  • potrebuje bdelé a jasné vedenie a usmernenie;
  • potrebuje predovšetkým prijatie, bezpečie a pozornosť dospelého.

V sebarozvoji nás inšpiruje Intuitívna pedagogika, ktorá pracuje s dospelým a jeho návratom k vnútornej slobode a zodpovednosti. Na základe toho potom lepšie rozoznáva svoje potreby a limity a tiež potreby a limity iných. Takto vie rešpektovať vnútorný svet detí a vytvárať im čo najvhodnejšie podmienky na vlastný sebarozvoj.

Podstatou je autentickosť sprievodcu a jeho vlastný tvorivý prístup. 

Základné piliere Gaštanka:

Ľudia – každému zapojenému dospelému a dieťaťu dáva Gaštanko impulz k intenzívnej vnútornej práci. Verí, že každý má v sebe vzácne hodnoty, ktorými prispieva k spoločnému tvoreniu seba, vzťahov a svojho okolia. Prepojenie rodín s fungovaním Gaštanka je veľmi úzke a potrebné k vzájomnému pochopeniu svojich potrieb. Každé stretnutie, či rozhovor je podnetom k novým pohľadom a sebaskúmaniu. Deti, rodičia, učitelia, sprievodcovia, dobrovoľníci a podporovatelia, priatelia, komunita.

Vhodný priestor – v bezprostrednej blízkosti prírody, bezpečný a útulný, podporujúci, prepájajúci individuality do fungujúceho celku, tvorivý, inšpiratívny, tvorený so zreteľom na vývinové a špecifické potreby detí, dynamicky rovnovážny, poskytujúci dieťaťu potrebné zdroje, zdravú strava a individuálny adaptačný proces.

Otvorené srdce – vnímavý prístup, vzťah s dieťaťom, viera, dôvera, vďaka a úcta, vzájomný rešpekt.

Zmysluplné učenie – jasný vzdelávací koncept vychádzajúci z kola roka, vedenie k samostatnosti, rešpektovanie jedinečnosti , podpora sebahodnoty, sebavedomia, sebaprijatia a sebalásky, učenie sa cez vlastnú skúsenosť, zážitok, hru a rozprávkový svet, voľná hra, rytmické striedanie aktivít počas dňa.

Pri tvorbe vzdelávacieho konceptu vychádzame z ročného kolobehu v prírode a v živote človeka, sviatkov, inšpirácie z iných pedagogík, ŠVP pre predprimárne vzdelávanie a našich základných presvedčení

Priebeh dňa

8:00 Otvorenie Gaštanka
8:00 – 9:30 Voľná hra
9:30 – 10:00 Desiata
10:00 – 10:30 Ranný kruh – spoločná aktivita, téma dňa, vzájomné ladenie sa na seba a privítanie, hry a pohybové aktivity
10:30 – 12:15 Predobedná aktivita vonku – starostlivosť o morčiatka, prechádzka lesom, v blízkom okolí, pobyt vonku, v areáli LK Gaštanko
12:15 – 13.00 Obed
13:00 – 15:00 Odpočinok – oddych pri čítaní rozprávky a pokojných aktivitách, poobedný spánok
15:00 Olovrant
15:15 – 17:00 Poobedná aktivita vonku – hudba, výtvarné a tvorivé aktivity, majstrovanie, hry, šport, voľná hra, starostlivosť o morčiatka
17:00 Zatvorenie Gaštanka
Dôležité info pre záujemcov

Do DLK Gaštanko prijímame deti vo veku od 3 do 6 rokov v septembri (prípadne aj v priebehu školského roka).

V prípade záujmu o umiestnenie dieťatka do DLK Gaštanko nás, prosím, kontaktujte emailom: lesnyklub.gastanko@gmail.com. Zaradíme vás do zoznamu záujemcov a budeme bližšie informovať o možnostiach prijatia.

Vo februári robievame stretnutie záujemcov o dochádzku dieťatka do Gaštanka, na ktoré pozývame všetkých záujemcov zo zoznamu.

Na základe kapacitných možností oslovujeme záujemcov s ponukou voľných miest a na osobných stretnutiach si dohadujeme bližšie podmienky prijatia dieťatka do DLK Gaštanko.

Upozornenia pre návštevníkov LK Gaštanko

Rešpektujte prosím priebeh dňa a naladenie aktivít v Gaštankovi. V čase obeda a odpočinku prosím opustite priestor klubu, ak sa nedohodnete so sprievodcami detí inak.

Deti v DLK Gaštanko sú zvyknuté na prítomnosť viacerých dospelých a je pre nich prirodzené pridať sa k dospelému, ktorý ich zaujme svojou prítomnosťou, či nejakou aktivitou.

Ak sa k Vám počas Vašej návštevy v našom klube pridá dieťa z Gaštanka a vy sa mu nemôžete venovať alebo nemáte skúsenosť s prácou s deťmi, pošlite ho prosím, aby išlo za určeným sprievodcom detí, alebo inou zodpovednou osobou.

Ak sa rozhodnete dieťaťu venovať, poprosíme Vás, aby ste dohliadli na bezpečnosť dieťatka, ak tam nie je pri Vás jeho rodič alebo iná zodpovedná dospelá osoba.

icon-1.png

Stručne o nás

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2021 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom UXVision.pro.