Lipová škola je projekt občianskeho združenia AkoLes. Tvoria ho deti a ich rodičia, dobrovoľníci, profesionáli z rôznych oblastí, podporovatelia a priatelia jeho myšlienky. Vznikol v roku 2016 pre potreby rodín s deťmi na domácom vzdelávaní ako pokračovanie projektu Lesný klub Gaštanko. Snahou projektu je vytvoriť rešpektujúci a bezpečný priestor pre deti, v ktorom majú možnosť sa učiť. Akademický svet vnímame ako nadstavbu osobného sveta. Školu ako miesto, kde inými nástrojmi ďalej rozvíjame svoj vnútorný svet, dispozície, talenty, sily a vôľu a stretávame sa s novými výzvami. Lipová škola vychádza z inšpirácie z prírody, učí sa z nej rešpektu, spolupráci, dôvere a mnohému ďalšiemu. Aktuálne je do projektu zapojených 16 detí vzdelávaných na I.stupni ZŠ a 3 deti vzdelávané na II. stupni ZŠ.

Vízia

Nech sa každé dieťa stane veľkým, silným stromom s hlbokými koreňmi v zemi, ktoré ho ponesú tým správnym smerom v láske a úcte ku všetkému v jeho živote.

Túžime po tom, aby z našich detí vyrástli šťastní, tvoriví, zdraví a vyrovnaní ľudia, s potrebou prírodu chrániť a pokračovať v jej diele.

Poslanie

Poslaním projektu je vytvoriť priestor, v ktorom dnešné deti dokážu odhaľovať svoju podstatu, svoje talenty a schopnosti. Naučiť ich s láskou sa o svoje talenty starať a s odvahou ich používať tak, aby ich raz zúročili v prospech seba a spoločnosti.

Lipová škola ako obraz

Lipka, staršia sestra Gaštanka v sebe nesie okrem láskavosti a schopnosti liečiť, aj nadčasovú múdrosť a poznanie mnohých generácií. Jej dary na deti pôsobia pomaly, dáva im čas, aby pod jej rozkošatenou korunou dozreli. Veď kam by aj utekala:), keď je stromom s koreňmi hlboko v Zemi. Ona sama každý rok zažíva, že jej kvety zakvitnú, až keď je ten pravý čas. Spolu s deťmi objavuje svet krásny a zaujímavý, kráčajú na ceste sebapoznania a poznania života.

Spoznávam v sebe hodnoty, ktorými prispievam k tvorbe sveta založenom na rešpekte a úcte, s radosťou a odvážne.

Každé dieťa:
 • chce byť dobré, ak sa mu to nedarí, hľadám (rodič, sprievodca, učiteľ) odpovede v sebe a v podmienkach, ktoré preň vytváram;
 • má radosť zo spoznávania sveta, učenia sa a tvorenia a naučí sa všetko, čo k životu potrebuje, v čase keď na to vnútorne dozrie;
 • má v sebe vnútornú múdrosť a vedenie;
 • sa učí v súlade so svojimi vývojovými a individuálnymi potrebami;
 • potrebuje bdelé a jasné vedenie a usmernenie;
 • potrebuje predovšetkým prijatie, bezpečie a pozornosť dospelého.

Podstatou je autentickosť sprievodcu a jeho vlastný tvorivý prístup. 

Základné pilere Lipovej školy:

Ľudia – každému zapojenému dospelému a dieťaťu dáva Lipová škola impulz k intenzívnej vnútornej práci. Verí, že každý má v sebe vzácne hodnoty, ktorými prispieva k spoločnému tvoreniu seba, vzťahov a svojho okolia. Prepojenie rodín s fungovaním školy je veľmi úzke a potrebné k vzájomnému pochopeniu svojich potrieb. Každé stretnutie, či rozhovor je podnetom k novým pohľadom a sebaskúmaniu. Deti, rodičia, učitelia, sprievodcovia, dobrovoľníci a podporovatelia, priatelia, komunita.

Vhodný priestor– bezpečný, podporujúci, prepájajúci individuality do fungujúceho celku, tvorivý, inšpiratívny a prepojený s prírodou, tvorený so zreteľom na vývinové a špecifické potreby detí, poskytujúce dieťaťu potrebné zdroje.

Otvorené srdce – vnímavý prístup, vzťah s dieťaťom, viera, dôvera, vďaka a úcta, vzájomný rešpekt.

Zmysluplné učenie – pre život a prepojené so životom, hravé cez skúsenosť a zážitok, podnecujúce túžbu sa učiť, s ohľadom na individuálne talenty, potreby a vývojové obdobie detí, vyvážené a v zdravej miere vedúce k samostatnosti, kritickému mysleniu, schopnosti zvládnuť prekážky a učiť sa, sebapoznaniu a poznaniu sveta, k slobode a zodpovednosti.

Vzdelávací koncept:

Pri tvorbe vzdelávacieho konceptu vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu pre I. a II. stupeň, inšpirácie z iných pedagogík, našich skúseností, tvorivosti a poznania sveta, individuálnych potrieb detí, pilierov Lipovej školy a základných presvedčení:

Na čo kladieme dôraz:
 • v centre našej pozornosti je dieťa,
 • rešpektujeme jeho individualitu a vývojové potreby,
 • podporujeme ho v objavovaní a rozvoji vlastného potenciálu,
 • máme záujem o budovanie úprimného vzťahu s každým dieťaťom, kontakt a komunikáciu,
 • spoločne s deťmi smerujeme k autonómii (vnútornej slobode a zodpovednosti za svoj život),
 • podporujeme deti v študijnej autonómii (učím sa samostatne, z vlastného impulzu,  spôsobom, ktorý je pre mňa vhodný),
 • deťom prinášame praktické učenie, učenie sa cez zážitok a učenie v prírode,
 • snažíme sa o rozvoj kritického myslenia a myslenia v súvislostiach,
 • deti nezažívajú tlak známok.

V sebarozvoji nás inšpiruje Intuitívna pedagogika, ktorá pracuje s dospelým a jeho návratom k vnútornej slobode a zodpovednosti. Na základe toho potom lepšie rozoznáva svoje potreby a limity a tiež potreby a limity iných. Takto vie rešpektovať vnútorný svet detí a vytvárať im čo najvhodnejšie podmienky na vlastný sebarozvoj.

Metodika

Každý učiteľ a sprievodca si zvolí metódu, s ktorou sa stotožňuje s ohľadom na individuálne potreby detí. Rôznorodosť metód používaných učiteľmi v Lipovej škole dáva deťom, ktoré zažívajú prítomnosť viacerých dospelých (intenzívnejšie od 3. ročníka), jedinečnú možnosť spoznať rôzne vyučovacie formy. V súčasnosti v škole učitelia využívajú prvky klasickej školskej výučby, Waldorfskej filozofie a metód, Montessori, Hejného metódu a iné, všetko doplnené svojím individuálnym tvorivým prístupom.

Podstatou je pravdivosť učiteľa a sprievodcu. 

Všetky vyššie spomenuté formy sa snažíme zladiť so ŠVP pre ZŠ na Slovensku a pre II. stupeň aj v Čechách.

 1. stupeň ZŠ – deťom dávame možnosť  vyhrať sa, pokračujú s voľnou hrou, skupinovými hrami, postupne prechádzajú zo sveta rozprávkového a snového do sveta súvislostí, logického a analytického myslenia. Do učenia zapájame všetky zmysly a telo, nové poznatky im prinášame tak, aby ich dokázali poňať čo najväčšou časťou svojej osobnosti. Učia sa cez zážitok, čo najviac s prepojením na ich praktický život. Výuka prebieha v blokoch, harmonicky prepojená a vyvážená pohybom a umením. Postupne v deťoch budujeme schopnosť vyjadriť svoj názor, odprezentovať ho, diskutovať o ňom a konfrontovať ho s iným názorom.
 2. stupeň ZŠ – deti (už od konca tretieho ročníka) vedieme k samostatnosti a zodpovednosti za svoje učenie, pripravujeme pre ne nástroj v podobe mapy kompetencií. Za dôležité považujeme to, aby sa dokázali učiť, našli v sebe pre učenie motivaciu, vôľu a im vyhovujúci spôsob učenia sa. Pokračujeme v budovaní ich schopnosti vyjadriť svoj názor, odprezentovať ho, diskutovať o ňom a konfrontovať ho s iným názorom. Vedieme ich ku kritickému mysleniu o sebe a živote. Nezabúdame na telo a dušu mladého človeka a učenie sa nových informácií dopĺňame umením, prácou s rukami a pohybom. Skupinová výučba je doplnená individuálnou, aj online vzdelávaním. Radi by sme postupne viedli starších žiakov, aby podporovali a učili žiakov mladších.
Príklady realizácie:
 • individuálny plán rozvoja pre každé dieťa,
 • mentor pre deti na II. stupni,
 • ranné a týždenné kruhy,
 • medzipredmetové a medziročníkové učenie,
 • tvorenie a pohyb ako súčasť vzdelávania,
 • pondelkové výlety do lesa a poobedia vonku,
 • kurz keramiky,
 • pravidelné výlety, exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí,
 • pohybová príprava v telocvični v zimných mesiacoch,
 • deti sa podieľajú na starostlivosti o spoločné prostredie.

Priebeh dňa

8:00 Otvorenie Lipovej školy
8:00 – 8:45 Voľná hra
8:45 – 9:00 Ranný kruh
9:00 – 11:00 Prvý vyučovací blok (o 10:00 desiata)
11:00 – 13:00 Druhý vyučovací blok
13:00 – 14.00 Obed
14:00 – 15:00 1. a 2. ročník – čítanie rozprávky, 3. a 4. ročník – individuálna práca a krúžky, 5. a 6. ročník – tretí vyučovací blok
15:00 – 17:00 Krúžky alebo voľná hra
17:00 Zatvorenie Lipovej školy
Dôležité info pre záujemcov o Lipovú školu

Do Lipovej školy prijímame deti vo veku od 6 do 12 rokov v čase zápisov do štátnych a súkromných škôl, medzi 1. až 30.4.2020 (prípadne aj v priebehu školského roka).

V prípade záujmu o umiestnenie do Lipovej školy nás, prosím, kontaktujte emailom: lipovaskola@gmail.com. Zaradíme vás do zoznamu záujemcov a budeme bližšie informovať o možnostiach prijatia.

icon-1.png

Stručne o nás

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2021 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom UXVision.pro.